شەبەق
خەڵات  

 

                   شعر

 

ای بشرگوهر خود تو لگد کوب مکن

سجده به آدم و حیوان و گل و چوب مکن

خم مکن قامت مردی بر انسان دگر

فطرت پاک خود آلوده و معیوب مکن

هیچ حیوان نشود خم بر حیوان دگر

خویش را نزد خرد رانده و مغضوب مکن

خلق از بهر خلافت شده ای خود مشکن

ملکی ! خویش به ابلیس تو منسوب مکن

می کشد جامعه را روح تملق به فساد

چاپلوسی و تملق بود آشوب مکن

نیست شایسته تمجید کسی غیر خدا

در نظرها تو بدان را به غلط خوب مکن

این همه منت دونان تو مکش بهر دو نان

خویش را این همه درمانده و مغلوب مکن

باش منصور چو مردان خدا عاشق دوست

در دو عالم هوسی جز رخ محبوب مکن

........توسط  آقای سابق خسروی..وبلاگ:آب  آفتاب آینه

 

[ یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 ] [ 18:11 ] [ فاتح سعیدی ]
 

                            توصیه به شما 

 

گر ز خانه تورا رانده باشند !

          در شهری غریب مانده باشی

                           میهمان نا خوانده مباش !!

[ دوشنبه نوزدهم آبان 1393 ] [ 19:19 ] [ فاتح سعیدی ]
                    چهار پاره ای تقدیم به آنانکه:

      در( شه به ق و یاقوت )درحق ما اظهار کم لطفی کردند.    

    الهام گرفته از داستان حج رفتن روباه با کاروان مرغان

 

                             *           *            *

شب روبهی ملوس به وبلاگ شبق زد

                 بیچاره روبهک ،دم  ز  اخلاص وحق زد

هرآن به تله افتاد ،زان همه مکر ونیرنگ

                  دم بریده ونالان ،به تله ماند و  نق زد

                       *      *      *

باری به شکوه گفت:ره کعبه رابستند

                  راهی حج که بودم،پایم راشکستند

امان از زمانه  و مردم بی ترحم

                   ره کاروان زدند ،بریدند وگسستند !

 

                        *     *       *

هر دم  در تکاپو و باز در جست وخیز بود

                     آن گرفتار  مداما ، بر قصد گریز بود

خورشید طلوع کرد،نقاب زچهره افتاد

                    آن روبهی مکار،جهان دیده و تیز بود!

                     *        *      *

روبهی فریبکار   ،همه عمر دل آزار

                    هر روز به رنگی،عیان بود و پدیدار

از دست بلاخیزش،مرغان پریشان حال

                 همه مات ومبهوت،خشک چو نقش دیوار  !!

                    *      *       *

گفتم:زان رنگ وریا، حیاکو؟ حیاکن !

                 بر عمر،اسف خور،باز حج را قضاکن  !

زنهار !گناه است ،آزردن مرغان

                 درسیر  وسلوک بیا خود را فنا کن  !!

                   *        *        *

 

             

 

 

   جواب فقط به هتاکان نه کسی دیگر!

گر ندهم جواب روباه چه کنم؟          با زخم این نیش جانکاه چه کنم ؟

هتکان بازبان،شمع محفل کشتند       گر نپویم ره بسوی ماه چه کنم؟

ز دست اهریمنان  فرشته رنگ          جز از خدا جستن پناه، چه کنم ؟

گررذالت اراذل به خود حوالت نکنم       با این همه توهین وبد وبیراه چه کنم ؟

باری نگیر بر ما گر مونس بد شدیم       ور  نبخشی این  بار گناه چه کنم ؟  

الهی بداندیش راهم به صلاح آور       ورنجویم منزل زآستانه ی شاه چه کنم ؟

                                                 *     *       *

 

[ سه شنبه ششم آبان 1393 ] [ 19:48 ] [ فاتح سعیدی ]

                                          شه راره پاییز

 

 

 خه زانو شیعرام

*     *       *

ئاره زووما  ،گيٌٌَلوو په ی ويَم

جه ده شت و  ده ری بی  گه ردت 

 که روو سه یران  باخ و هه ردت 

ئامیته بوو

 به خشه خش ، چنی خه زانوو  داره کا 

 دیمه نی وه ش،هه زار ره نگی گونای زه ردت !

*         *             *                   

 سالای سال  ، ته می خیال 

 عه زره ته مه ن

 جه سه ر   که شی سه ری به رزم 

جه  شه وگاری دریژته ، هورزو بیاو   به هه ورو لاو هه ساره کا 

 تا ئاسمانی گردی یه کسه ر گیرونه وه ر!!

 بوونه واران

 به رهیله و به تاو  واروو ، وه لات داروو

 ساراو ده شت و که ش و که مه ر

 به لکوو  بدو  په له ی سالت !

یاخو بوونه ئه وه ل وه رویی  که له هه رزی

   شاخی به رزی که ل  ویالت !  

 

*     *      *        

 بوو په له وه ر

 جه وه ره تاو ،دول  وسه رکاو ، 

جه سه یه و لانساره کا ، گیلوو  وه شی وشادی که روو  

 هه رکو بلی  

 عازا ،  وه لته ر  نزانی به روو  

چنی ویاره و  له ته له توو  بالداره کا

پاییز ، پاییز ده و هه والت ،   

    *    *     *

 من مه زانوومچی خیالم  حه یرانوو تون ؟

  مه جنوون ئاسا ویلی له یلین ،یا سه ربه خون ؟

 

جه دووری تو  ، فکرو هوشم  سه ردی بی هیز ، لاشه ئ مه رده ن   

تو هه ناسه ی عیسای مریه م !

ماچا  پاییز  : فه سلی  خه زان ،ماته مینا ،چن خه مینا !!

ماچو درون ، واته ی نا حه ز جه وراو سته م ! 

 ها ژه  و  وایاو خشه و گه لای 

چنی برووسکه و  گرمه و  هه وری  

  زاخاو ده ری په ژاره و خه م !

....................                                                                          

 

  

[ شنبه سوم آبان 1393 ] [ 0:56 ] [ فاتح سعیدی ]

 

بار الهی،،!

این چه آتشی است که در بستان افکندی ؟

با آن دوستان را می نوازی

 و به گلستانش مبدل کردی !

 جز همانیست که به آن الهام فرمودی :

 "یا نار ! کونوا  علی ابراهیم بردا وسلاما

 

[ یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393 ] [ 22:34 ] [ فاتح سعیدی ]
          تو از کدامین  طیفی ؟

 

1--آدمها یی که میل دارند مردم بزرگشان بدانند وستایششان کنند

 بدانند که اگر خود را کوه ببینند ،حبابی بیش نیستند.!

2-- آدمهایی که بزرگ همت باشند ،دلی بزرگتر دارند  چون دریا همه چیز را در خود فرو می برندو می بلعند.

3--آدمهای خداجو  و متواضع ،خود را کمتر از پندار مردم  نمایان می کنند.

4-- آدمهای خودپرست ،به آن شادند که افراد رذیل  دو رشان را بگیرند

 و تمجید و مدحشان کنند.

5- آدمهای مغرور ، خدمتکار نفس خویشند و محبانشان کسانی هستند که نفسشان را باد کنند.

6- آدمهای کاذب  در ادعا،کسانی هستند  که به قیومیت و کد خدا      مآبی  خویش  بر مردم عشق می ورزند .

7- آدمهای  خادم  ، به خدمت عشق می ورزند و   نه منت

می گزارندو نه چشمداشتی از مردم دارند .

 8--آدمهای کاذب ،ٌصد رنگ پرچم  در خفا دارند ،هر کدام خوشایند 

و فریبنده ی مردم بو د،همان را علم می کنند.

  9_ آدمهای صادق ،یک رنگند و هزینه ی آنرا نیز می پردازند .!

 10- آدمهای صادق ،خود رابرای خدمت به خلق خدا می خواهند

   11-  آدمهای کاذب خدارا برای  خلق مردم خدمتکار خویش می خواهند.

 12-آدمها ی شرافتمند از بس خدا وندگار را بزرگ وبلند مرتبه می بینند خود را  کوچک وعاجز  می دانند و ریشه ی کبر و غرور را با این اندیشه می خشکانند وچیزی ندارند به آن بنازند و تفاخر کنند.

13-آدمهای رذیل  خودبین هستند وبا متاع دنیا کودکانه نشئه می شوند

 ونفسشان را فربه می کنند.

 14-و ادمهای ......

 ..............................................................................................................................

       ا ی کاش  ،،

،نمره ی آدمها از صفر تا بیست بر پیشانی آنها نوشته می شد

و چون یک تابلوی گردان الکتریکی نوسانات مردی یانامردیشان را

می نوشت !


آنگاه ما :
             ما عمرمان با برکت بود.


1-چون فریب نمی خوردیم ، 

2-وقت را تلف ریاکاری و تملق دیگران نمی نمودیم.

3- رذالت وفرومایگی را برخویش تحمیل نمی کردیم .

4-آغا بالا سری را بر خویش نمی تراشیدیم .

5-انرژی خویش را در خدمت بی منت وبی مزد به نامردان

به هدرنمی دادیم.

6- کرامت انسانی خدادی خویش را لگد مال نمی کردیم .

7-انسانها را به پای صداقت ،تواضع ،کرامت انسانی ونمره ی

پیشانیمی شناختیم و مشتاقانه دوستشان می داشتیم . 

8-افراد سود جو ، مدعی کاذب ، ریاکار ، غدار ،فریبنده ،

زالو صفت،خود پرست ،عشوه گر که نمره ی مردانگیشان صفر بود

،صدره نشیننمی شدند.


و ......

 

 

 

 

 

 

 

 

[ دوشنبه چهاردهم مهر 1393 ] [ 13:49 ] [ فاتح سعیدی ]

                           به نام خدا

پیام  عا قبت خیری وهمدری با آقای اسحا ق غفاری  رئیس شورای اسلامی شرکان در حادثه ی اخیر از جانب هیئت مدیره ئ صندوق قرض الحسنه وخیرات شرکان واقع در مریوان     1393/7/11

   با سلام

 جناب آقای اسحاق غفاری  رئیس محترم  شورای  اسلامی روستای شرکان. از خبر بروز حادثه ی ناگوار و مصدومیت  شدید جناب عالی ،بی نهایت متاثر ومتالم شدیم به همین مناسبت  مراتب همدردی وتاثرخویش را با شما وخانواده ئ محترم خصوصا پدر ومادر  رنجورت اعلا م واظهار نموده و از خداوند تبارک وتعالی برایت شفای عاجل وصبر وشکیبایی و اجر اخرویی   مسئلت داریم .  لذا به همین مناسبت ،صندوق قرض الحسنه وخیرات شرکان  خود را مکلف می داند    ،حمایت مالی خویش را بابت  جبران هزینه های پزشکی شما در پاس زحمات وتلاش بی دریغت در انجام کار های عمرانی و امورات رفاهی و بهداشتی روستا  اعلام نموده  تا شایدتوانسته باشد عملا در غم وشادی شما شریک بوده وخودرا درکنار خانواده تان احساس نماید .

   از طرف هیئت مدیره ئ صندوق قرض الحسنه و خیرات شرکان .

 

[ جمعه یازدهم مهر 1393 ] [ 21:9 ] [ فاتح سعیدی ]
 

به‌ نامێ خوذای گه‌وره‌ی

یاران گـــــوڵــزارتـان بــه‌ ئــاوی دڵان  

عه‌ترین و ڕه‌نگین خاته‌ر جه‌ گـوڵان

هه‌زاران سڵام به‌ گه‌رمــی و به‌ تین 

پێشکه‌ش به‌ گوڵ و گوڵزاری ڕه‌نگین

دڵ گــزی به‌ ده‌س مه‌سیــری ڕاتان 

چه‌مم ئامــاده‌ن په‌ی فه‌رشـی پاتان

 

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم مهر 1393 ] [ 21:23 ] [ فاتح سعیدی ]
 
 

بسم الله الرحمن الرحیم

روز جمعه 21 شهریور ماه سال 1393 روزی بیاد ماندنی در تاریخ روستای شرکان بود. در این روز گردهمایی بزرگ وفاق و همدلی اجتماعی مردم روستای شرکان با نام (همایش وفاق ) با شرکت بیش از ششصد نفر از اهالی ساکن و غیر ساکن این روستا در جوار چنار کهنسال چند هزار ساله برگزار گردید. اهداف برگزار کنندگان از برگزاری همایش ‌‌آشنایی بیشتر نسل جوان روستا با یکدیگر  ، ایجاد صمیمیت و حس همبستگی ودر آوردن  لباس بی تفاوتی از تن و بر تن کردن قبای احساس مسئولیت و حس همکاری و همدلی برای رفع مشکلات و نیازهای روستا عنوان شد.

 

 


ادامه مطلب
[ چهارشنبه نهم مهر 1393 ] [ 21:13 ] [ فاتح سعیدی ]

جواب به خانم ارجمند، سوسن احمدی

 سلام برشما خواهر محترم .

  متن زیبایت را در یاقوت  خواندم ،مرامنقلب کرد. دو حالت متفاوت  در وجودم ایجاد گردید.نخست : سرور  از فهم ودرک خانمی  نو  رسته  در کویر جامعه ی سنتی ما و امید به ظهور منجیان  انسانیت از دامان عصمت آنها و نهایتا حدوث انقلابی عظیم و بی نظیر فرهنگی و اجتماعی  که آرزوی دلهاست .دوم : ایجاد جرقه ای بر اعضایم از حزن و اندوه در  رابطه با دور نمای (معضل کول بری) در  روستا،و همدلی واظهار همدردی با شما خواهر محترم .

پیامت را  دریافتم و نجوایت را شنیدم . که عاجزانه با زبان حال ،فریاد می زدی : آی  آدمها  ! آی آدمها !،بشتابید "که غریقی در آب ،جان می سپارد به سختی .!

و دست طلب  نیاز به سوی شما دراز کرده است و شما را به یاری می خواند ! وموج می آید ،سنگین وشکننده ،او را می بلعد .!!!

 اما کسی به یاریش نشتابید. !

 صدای آی آدمها  را مشیری وار و نیما گونه سردادی و از اثرات مخرب کوله بری  دانش آموزان روستا و قربانی شدن نسل حال و آینده فرزندانمان را سردادی !

 و به تنهایی به نجاتشان شتافتی . و مرا همراه خویش نمودی و به این مهم واقف کردی "" که برای سیر شدن شکم گرسنه ی والدین و تامین شام شب  پدر ومادران  گرسنه یا ساده لوح  ،با دستهایشان ریسمان گردن  فرزندان (کول برشان ) را می بافند و و در گردن بلورین آنها می اندازند . غافل ازاینکه آن ریسمان چوبه ی دار  حیات آینده ئ نه چندان دور آنهاست . !! و ناخواسته آنها را به خاک سیاه یک عمر رذالت ومکنت می نشانند. !

  آنگاه ، اشک حسرت وپشیمانی را سودی نیست  !    گریه ی پس از مرگ سهراب  ، چاره و نمودی نیست !

 من نیز این بار  با شما و با تمام دلسوزان فرزندان  وطن ،فریاد می زنم : ای آدمها به کمک  فرزندان  من و شما بشتابیم و  طناب کول بری  را از گردن آن«ها بر داریم  .  خه لات شرکانی  مریوان 9/7/93

[ چهارشنبه نهم مهر 1393 ] [ 13:47 ] [ فاتح سعیدی ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب